Panteon Group SI Panteon Group EN Editel Adria HR

Nazovite nas ili se dogovorite za sastanak!

T: +381 (0) 11 260 61 06

E: info@rs.panteongroup.com


 

Politika privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik Republike Srbije“, 87/2018), („Zakon“) Panteon Plus d.o.o. Beograd („Panteon Plus“) Vam ovim putem daje obaveštenje o uslovima pod kojima obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Ovo obaveštenje je namenjeno posetiocima internet stranice panteongroup.rs, kao i poslovnim partnerima Panteon Plus („lica na koja se podaci odnose“).

Obrada podataka o ličnosti putem internet stranice

Zajednički rukovaoci podataka o ličnosti

PANTEON PLUS DOO BEOGRAD
Egipatska 22
11070 Novi Beograd
Srbija
MB: 20398132

Panteon Group, Svetovanje in inženiring d.o.o.
Vojkovo nabrežje 30a
6000 Koper
Slovenija
MB: 1518526

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo

Putem internet stranice možemo prikupljati određene Vaše podatke o ličnosti, koje možemo držati, evidentirati, koristiti ili obrađivati na drugi način, a u skladu sa propisima koji su primenljivi na nas. Možemo prikupljati sledeće podatke:

 • Naša internet stranica koristi tzv. kolačiće, te automatski možemo prikupiti određene informacije koje se odnose na Vaš uređaj, putem kog pristupite našoj internet stranici. Npr. možemo prikupiti podatke o Vašoj IP adresi, podešavanju jezika, izboru kolačića, vremenu trajanja Vaše posete, i sl. Za detalje o kolačićima koje prikupljamo molimo dodatno pogledajte našu Politiku upotrebe kolačića.

 • Na osnovu obrasca upitnika dostupnog na internet stranici, možemo prikupiti podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite, a koji uključuju sledeće Vaše podatke o ličnosti: ime i prezime; kompanija; adresa e-pošte; tekst poruke; oblast interesovanja. Navedene podatke možemo obrađivati za potrebe komuniciranja sa Vama povodom postavljenog upita, kao i za potrebe direktnog marketinga, ukoliko nam date pristanak za obradu u promotivne svrhe.

Svrha obrade

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • za potrebe komunikacije i u promotivne svrhe (na osnovu Vašeg pristanka u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona);

 • za potrebe obezbeđivanja prilagođenog sadržaja i personalizovanih usluga, uključujući na osnovu Vaših prethodnih aktivnosti i korisničkih izbora (na osnovu Vašeg pristanka u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona);

 • za statističke potrebe (na osnovu Vašeg pristanka u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona);

 • za potrebe informacione tehnologije i informacione bezbednosti, odnosno upravljanja i održavanja komunikacijske i informacione mreže, održavanja informacione bezbednosti i prevencije ostvarenja informacionih rizika (na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona);

 • za potrebe postupanja u skladu sa pravnim zahtevima koji se na nas odnose, kao i za potrebe eventualnih sudskih sporova ili drugih postupaka pred nadležnim organima (u cilju poštovanja naših pravnih obaveza u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona ili na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona).

Pravni osnov obrade

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu sledećih pravnih osnova zakonitosti obrade: 

 • na osnovu Vašeg pristanka, npr. kod obrade podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga, za statističke potrebe i sl.;

 • usled neophodnosti obrade u cilju poštovanja naših pravnih obaveza;

 • usled neophodnosti ostvarivanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, npr. (a) za potrebe informacione tehnologije i informacione bezbednosti; (b) pri prosleđivanju podataka našim povezanim društvima u okviru Panteon grupe; (c) u vezi sa korporativnim transakcijama; (d) za potrebe postupanja u skladu sa pravnim zahtevima koji se na nas odnose, kao i za potrebe eventualnih sudskih sporova ili drugih postupaka pred nadležnim organima.

Internet stranice trećih lica

Naša internet stranica može sadržati veze ka internet stranicama naših poslovnih partnera ili trećih lica. Ako sledite vezu do bilo koje od ovih internet stranica, imajte u vidu da se ova Politika privatnosti ne odnosi na obradu podataka o ličnosti putem navedenih internet stranica, odnosno da nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti putem njih. Stoga Vam predlažemo da se prilikom pristupa navedenim internet stranicama upoznate sa politikama privatnosti koje su dostupne na njima.

Obrada podataka poslovnih partnera

Rukovalac podataka o ličnosti

PANTEON PLUS DOO BEOGRAD
Egipatska 22
11070 Novi Beograd
Srbija
MB: 20398132

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo

Ukoliko ste stupili u pregovore sa nama u cilju zaključenja ugovora i/ili ako imate već zaključen ugovor sa nama, možemo obrađivati određene podatke o ličnosti vaših ovlašćenih predstavnika ili zaposlenih lica, a koji uključuju sledeće lične podatke: ime i prezime, podaci iz lične isprave, adresa e-pošte, kontakt telefon, potpis.

Ukoliko ste pristali na komunikaciju radi oglašavanja, radi marketinga naših proizvoda, u navedene svrhe možemo obrađivati sledeće Vaše lične podatke: ime i prezime, adresa e-pošte, kontakt telefon. 

Svrha obrade

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe: 

 • za potrebe komunikacije i direktnog marketinga (na osnovu Vašeg pristanka u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona);

 • za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, kada predstavljate ili ste kontakt osoba poslovnog partnera sa kojim stupamo u poslovni odnos (na osnovu člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona) ;

 • za potrebe postupanja u skladu sa pravnim zahtevima koji se na nas odnose, kao i za potrebe eventualnih sudskih sporova ili drugih postupaka pred nadležnim organima (u cilju poštovanja naših pravnih obaveza u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona ili na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona).

Pravni osnov obrade

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu sledećih pravnih osnova zakonitosti obrade: 

 • na osnovu Vašeg pristanka, npr. kod obrade podataka o ličnosti u promotivne svrhe;

 • za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora;

 • usled neophodnosti obrade u cilju poštovanja naših pravnih obaveza;

 • usled neophodnosti ostvarivanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, npr. (a) pri prosleđivanju podataka našim povezanim društvima u okviru Panteon grupe; (b) u vezi sa korporativnim transakcijama; (c) za potrebe postupanja u skladu sa pravnim zahtevima koji se na nas odnose, kao i za potrebe eventualnih sudskih sporova ili drugih postupaka pred nadležnim organima.

Primaoci podataka o ličnosti

U meri u kojoj je to neophodno i uz poštovanje relevantnih propisa, imamo pravo da podatke o ličnosti koje obrađujemo, prosledimo: 

 • našim povezanim društvima u okviru Panteon grupe;
 • državnim i regulatornim organima koji zbog prirode ovlašćenja koja vrše moraju imati pristup takvim podacima;
 • dobavljačima usluga, odnosno pažljivo izabranim kompanijama koje pružaju usluge za nas i u naše ime, kao što su kompanije koje nam pružaju usluge u vezi sa održavanjem internet stranice i sl., a sa kojima imamo zaključene ugovore kojima se predviđaju odgovarajuće garancije i mere zaštite Vaših podataka;
 • drugim licima u vezi sa korporativnim transakcijama – možemo da otkrijemo Vaše podatke drugim licima u okviru spajanja ili prenosa, pripajanja ili prodaje, odnosno u slučaju stečaja;
 • drugim licima uz Vaš pristanak ili na Vaš zahtev. 

Prenos podataka o ličnosti u druge države

U skladu sa Zakonom, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti našim povezanim društvima, dobavljačima usluga ili drugim licima nabrojanim iznad, koji se mogu nalaziti u drugim državama. Navedeno podrazumeva mogućnost prenosa podataka o ličnosti u države koje mogu imati različit pravni okvir zaštite podataka o ličnosti u odnosu na propise Republike Srbije, između ostalih u države koje nisu obuhvaćene listom država za koje se smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti sadržanom u Odluci Vlade Republike Srbije. Takav prenos se vrši u skladu sa Zakonom i na Vaš zahtev možemo Vam dostaviti spisak mera zaštite koje se u tom slučaju primenjuju.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo u skladu sa Zakonom u minimalnom roku neophodnom za ostvarivanje svrha obrade navedenih u ovom obaveštenju, pri čemu:

 • podatke koje prikupimo na internet stranici čuvamo najduže 3 godine;
 • podatke o poslovnim partnerima sa kojima imamo zaključen ugovor čuvamo najduže 5 godina od isteka ugovora;
 • podatke o poslovnim partnerima koje obrađujemo u promotivne svrhe čuvamo najduže 3 godine.

 

Izuzetno, Vaše podatke ćemo čuvati u dužem roku samo ukoliko postoji takva naša dužnost propisana važećim zakonom ili za potrebe postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. 

Ukoliko je po isteku roka čuvanja pravni postupak pred nadležnim organom za koji su relevantni Vaši podaci o ličnosti u toku, obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti za potrebe navedenog postupka do njegovog okončanja.

Za više detalja o trajanju kolačića, molimo dodatno pogledajte našu Politiku upotrebe kolačića.

Obrada podataka o ličnosti maloletnih lica

Naša internet stranica je namenjena odraslima. 

Kontakt za upite / zahteve u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

Za sva pitanja koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i u vezi sa svim zahtevima koji se odnose na ostvarivanje Vaših ispod navedenih prava, možete nam se obratiti na jedan od sledećih načina:

 • putem telefona na: +381 (0) 11 260 61 06
 • elektronskim putem, na: gdpr@rs.panteongroup.com
 • pisanim putem, na sledeću adresu: Egipatska 22, Novi Beograd, Srbija

Prava lica na koja se podaci odnose

Upućujemo Vas da imate sledeća prava vezano za Vaše gore navedene podatke o ličnosti koje Panteon Plus obrađuje, a u vezi sa kojima nam se možete obratiti na kontakt podatke navedene iznad:

 • pravo da opozovete pristanak u bilo koje vreme, a ukoliko se obrada podataka o ličnosti zasniva na Vašem pristanku, s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja se vršila na osnovu pristanka pre opoziva;
 • pravo da zahtevate informacije o obradi Vaših podataka koju Panteon Plus vrši;
 • pravo na pristup, uključujući i pravo na kopiju podataka o ličnosti koje Panteon Plus obrađuje; 
 • pravo na ispravku netačnih podataka o ličnosti i/ili dopunu nepotpunih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti, u slučajevima određenim Zakonom;
 • pravo na ograničenje obrade, u slučajevima određenim Zakonom;
 • pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili, primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da ove podatke prenesete drugom rukovaocu, pod uslovima određenim Zakonom;
 • pravo na prigovor, u slučaju obrade podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga, u kom slučaju će Panteon Plus po prijemu prigovora prekinuti navedenu obradu Vaših podataka, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Pravo na pritužbu nadležnom organu

U vezi sa obradom podataka o ličnosti imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nadležnom državnom organu:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,
e-mail: office@poverenik.rs 

Posledice (ne)davanja podataka o ličnosti

Davanje podataka o ličnosti u vezi sa pristupom internet stranici, odnosno putem iste ne predstavlja Vašu ugovornu ili zakonsku obavezu. Međutim, nedavanje podataka može uticati na mogućnost korišćenja pojedinih funkcionalnosti internet stranice.

Davanje podataka o ličnosti predstavlja Vašu ugovornu obavezu, u situaciji kada ste ovlašćeni predstavnik poslovnog partnera sa kojim zaključujemo ugovor ili ukoliko ste određeni kao kontakt osoba od strane navedenog poslovnog partnera.

Davanje podataka o ličnosti ne predstavlja Vašu ugovornu ili zakonsku obavezu, kada je reč o podacima koje obrađujemo u promotivne svrhe, na osnovu Vašeg pristanka. 

Davanje pristanka na obradu podataka o ličnosti je dobrovoljno.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Prilikom prikupljanja kolačića, obrada Vaših podataka na internet stranici se vrši na automatizovan način. Za više informacija o kolačićima, molimo pogledajte našu Politiku upotrebe kolačića.

Ipak, imajte u vidu da Panteon Plus ne donosi pojedinačne odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, koje bi proizvodile pravne posledice po Vas, odnosno značajno uticale na Vaš položaj (član 38. Zakona).

Podatke poslovnih partnera ne obrađujemo na automatizovan način.

Izmene Politike privatnosti

Politika privatnosti važi od 27.12.2022. Povremeno ćemo ažurirati ovu Politiku privatnosti kako bismo odrazili eventualne promene u našem načinu obrade podataka o ličnosti putem internet stranice. Datum izmene Politike biće označen na ovoj stranici. Preporučujemo Vam da proverite ovu stranicu s vremena na vreme kako biste se informisali o svim eventualnim promenama Politike privatnosti.